21 Mar 2013, 98 years old, Poselek im. Enadzhon Boymatovoy (kolkhoz Moskva), Tajikistan