21 Mar 2013, 100 years old, Poselek im. Enadzhon Boymatovoy (kolkhoz Moskva), Tajikistan