8 Sept 2020, 28 years old, Poselek im. Enadzhon Boymatovoy (kolkhoz Moskva), Tajikistan